OBECNÍ ÚŘAD

PNĚTLUKY
 • Aktuality
 • Vyhlášky
 • Usnesení

   
   
  Aktuality

  Začátek

   
   
  Vyhlášky

 • Obecně závazná vyhláška obce č.1/2001, kterou stanoví systém shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nahládání se stavebním odpadem
 • Nařízení obce č. 1/2002 o koeficientu růstu nájemného z bytu
 • Obecně závazná vyhláška obce P n ě t l u k y č. 3/2002 o zákazu volného pobíhání zvířat
 • Usnesení
 • Obecně závazná vyhláška obce č.1/2001, kterou stanoví systém shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nahládání se stavebním odpadem

  Zastupitelstvo obce Pnětluky vydává dne 28.12.2001 podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále je „zákon o odpadech“) tuto obecně závaznou vyhlášku.

  Část první

  Obecná ustnovení

 • Předmět a působnost vyhlášky > < Obecné povinnosti > < Základní pojmy
 • Nakládání s komunálním odpadem > Nakládání s stavebním odpadem
 • Povinnost fyzických osob > < Povinnosti oprávněné osoby
 • Sankce > < Kontrolní činnosti > < Zrušovací ustanovení > < Účinnost
 • Čl. 1
  Předmět a působnost vyhlášky
  1.Vyhláška stanoví systém shromážďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pnětluky a místní části Konětopy.
  2.Vyhláška je závazná pro fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště, a které na území obce vlastní stavbu sloužící k individuální rekreaci a pro všechny osoby, které se na území obce zdržují.
  Čl. 2
  osnova
  Obecné povinnosti
  1.Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
  2.Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnosti v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněnním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
  3.Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.
  4.Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona o odpadech nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.
  5.K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávěná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, nebo za podmínek stanovených v § 17 zákona o odpadech též obec.
  6.Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže nesmí ji být odpad předán.
  Čl. 3
  osnova
  Základní pojmy
  a) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.
  b) Ke zbavování odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákonu o odpadech, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li osobě oprávěné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný převod nebo úplatný převod. Ke zbavování dochází tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech osoba sama.
  c) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 79 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo.
  d) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupiny odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.
  e) Nebezpečný odpad - odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech.
  f) Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
  g) Nakládání s odpady - jejich shromážďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
  h) Shromážďování odpadů - krátkodobé shromážďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
  ch) Sběr odpadu - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
  Výkup odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovýny za sjednanou cenu.
  j) Odstraňování odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 4 k zákonu o odpadech.
  k) Průvodce odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávěná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahuje povinnost původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se součastně stane vlastníkem těchto odpadů.
  l) Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle Tototo zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.
  Čl. 4
  osnova
  Nakládání s komunálním odpadem
  1.Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:
  a) sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady
  b) igelitové pytle - slouží majitelům rekreačc) ních chat k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady. Shromážďování tohoto odpadu bude prováděno v časovém intervalu 2x měsíčně. Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena minimálně 1 měsíc před realizací změny.
  Stanoviště: Pnětluky u sokolovny
  c) kovové kontejnery na sklo
  Stanoviště: Pnětluky na návsi
  Konětopy u váhy
  d) kovové kontejnery na plastové láhve
  Stanoviště: Pnětluky na návsi
  Konětopy u váhy
  e) nebezpečný odpad - např. olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál, znečištěný org. škodlivinami, staré nátěrové hmoty, obalový materiál znečištěný, odpadní oleje, televizory, pneumatiky, lednice apod., řešen organizovaným svozem 2x ročně. Termín oznámen v předstihu 14 dnů.
  f) velkoobjemový odpad z domácnosti - železný šrot, staré oděvy, lina, koberce, hadry, starý nábytek apod., řešen organizovaným svozem 2x ročně. Termín oznámen v předstihu 14 dnů.
  g) sběr vyřazených léků - lékárny Louny
  2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu (právnické a fyzické osoby podnikající), mohou využít systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s obcí.
  Čl. 5
  osnova
  Nakládání se stavebním odpadem
  Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podn ikání na řízenou skldáku v Postoloprtech. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.
  Čl. 6
  osnova
  Povinnost fyzických osob
  Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstranění dle výše uvedeného systému.
  Čl. 7
  osnova
  Povinnosti oprávněné osoby
  Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a šasových intervalech 2x měsíčně po celý rok. Každá přípradná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny.
  Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdění.
  Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvním stranami dohodnuté místo.
  V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového dne.
  Čl. 8
  osnova
  Sankce
  Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
  Čl. 9
  osnova
  Kontrolní činnosti
  Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí výbor kontrolní Obecního úřadu v Pnětlukách.
  Čl. 10
  osnova
  Zrušovací ustanovení
  Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpadem vznikajícím na území obce Pnětluky a její místní části Konětopy ze dne 13.3.1998.
  Čl. 11
  osnova
  Účinnost
  Tato vyhláška vzhledem k obecnému zájmu nabývá účinnosti dnem vyhlášení °. Ledna 2002, a to z důvodu zajištění čistoty obce.
  Vladimír Tříska        Hana Drexlerová
   místostarosta   starostka

  Začátek

  Nařízení obce č. 1/2002 o koeficientu růstu nájemného z bytu

  Zastupitelstvo obce se rozhodlo vydat podle § 102 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a podle § 4 a odst. 1 písm. b) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení, kterým se stanovuje koeficient růstu nájemného z bytu.
  Článek 1
  Koeficient růstu nájemného z bytu ki podle § 5 a odst. 4 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytované s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů, činí pro celé území obce pro období od 1. srpna 2002
  Ki=1,04
  Článek 2
  Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2002.
  Vladimír Tříska    Hana Drexlerová 
  místostarosta starostka

  Začátek

  Obecně závazná vyhláška obce P n ě t l u k y č. 3/2002 o zákazu volného pobíhání zvířat

  Zastupitelstvo obce Pnětluky v souladu s ustnovením § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2002 Sb., o obcích (obecním řízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:
  Článek I.
  1) V rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku v obci zakazuje
  a) volné pobíhání psů i jiného hospodářského zvířectva na veřejném prostranství
  b) vstup na sportovní hříště, do areálu koupaliště, areálu ubytoven pro česáče
  2) V případě, že pes nebo jiné zvíře znečistí veřejné prostranství je povinen každý, kdo ho doprovází, znečištění neprodleně odstranit
  Článek II.
  Za veřejné prostranství se pro účely vyhlášky považují ulice, náves; dále silnice, místní komunikace včetně zeleně, jakož i další plochy, které souží obecnému užívání, které se nachází v zastavěné části obce, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1)
  Článek III.
  Porušování povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky bude posuzováno jako přestupek,2) nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo trestný čin.
  Článek IV.
  Tato vyhláška vzhledem k obecnému zájmu nabývá účinnosti dnem vyhlášení 1. května 2002, a to z důvodu zajištění čistoty obce.
  Vladimír Tříska    Hana Drexlerová 
  místostarosta starostka
 • 1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  2) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  Začátek

   
   
  Usnesení

  Začátek